Antwoord aan Statenlid Sneek ER ZIJN GEEN LICENTIES VOOR DE CANNABIS TEELT OP ARUBA AFGEGEVEN

Statenlid Marlon Sneek (AVP) heeft op 5 februari j.l. vragen gesteld aan Premier Evelyn Wever-Croes inzake de uitgifte van cannabislicenties. De regering vindt het van belang om in het kader van transparantie, de antwoorden op deze vragen te publiceren.

Sneek  wilde weten of er reeds licenties voor de cannabisteelt op Aruba zijn afgegeven. Voorts wilde hij weten wat de procedures zijn geweest voor de afgifte van voornoemde licenties, of en wanneer er een openbare aanbesteding heeft plaatsgevonden. Dhr. Sneek was bijzonder geinteresseerd in bedrijven, ontwikkelaars, of cannabistelers een bod hebben gedaan, en hoe de toetsing heeft plaatsgevonden. Tenslotte heeft dhr. Sneek vragen gesteld over de voorwaarden waaronder dergelijke licenties zijn afgegeven. Premier Evelyn Wever-Croes antwoordde de eerste vraag al negatief: er zijn geen licenties voor de cannabisteelt afgegeven op Aruba. 

Begroting 2020

De regering werkt thans aan beleid en wetgeving terzake, waarbij rekening moet worden gehouden met internationale verdragen. Op grond van het ‘Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen’ zal een Bureau voor Medicinale Cannabis Aruba opgericht worden die het wettelijk alleenrecht zal hebben op de export van cannabis(extracten) voor medicinale doeleinden. Het verdrag vereist dit monopolie om te voorkomen dat cannabis in de illegaliteit terecht komt.

Kabinet Wever-Croes is van mening dat cannabisteelt op een eiland als Aruba succesvol kan zijn, en kan bijdragen aan ’s Lands kas. In ieder geval is het de moeite waard om te proberen.

Premier Wever-Croes heeft eerder aangegeven dat de financiele “gap” van vorig jaar naar dit jaar bijzonder groot is. Niet alleen moet Aruba van een tekort van Afl. 25 miljoen naar een overschot van Afl. 25 miljoen. Het extra tekort van de AZV voor 2020 Afl. 12 miljoen en de extra interestkosten op de verdubbelde lening door hert voormalig kabinet Afl. 50 miljoen, moeten daar nog bij worden geteld alsmede het feit dat in 2020 Aruba voor het eerst, dankzij het financieel wanbeleid van de voormalige regering bijna Afl. 80 miljoen moet afbetalen op de PPP-projecten.

Kabinet Wever-Croes heeft besloten om deze “gap” niet alleen te vullen met belastingverhogingen. Het volk kan dit niet meer aan. “Wij hebben gezocht naar een balans tussen enerzijds belastingverhogingen die een rechtvaardigere verdeling tot doel hebben, en anderzijds andere inkomensbronnen die het volk niet treffen. Een van deze andere inkomensbronnen kan de cannabisteelt zijn: teelt van cannabis voor medicinaal gebruik, exclusief voor de export, onder zeer strenge voorwaarden. Op dit moment wordt gewerkt aan de wetgeving en het beleid. Wij zijn ervan overtuigd dat de cannabisteelt zal bijdragen tot de inkomsten van het Land, mits dit geschiedt onder strenge voorwaarden. Gedacht wordt aan het verlenen van licenties aan ondernemers die aan deze strenge voorwaarden kunnen voldoen. Er wordt werkgelegenheid gecreerd, en dit leidt tot economische groei. Voor het jaar 2020 wordt voorzichtigheidshalve rekening gehouden met inkomsten in s’Landskas van Afl. 15 miljoen. Experts verwachten dat dit veel meer kan zijn.

Er zal nog worden gewerkt aan de procedure voor het toekennen van deze licenties, op basis van openbare aanbestedingen, waarbij een ieder gelijke kansen zal hebben. Aan de licenties zullen zeer zware eisen worden gekoppeld, eisen v.w.b. de kwaliteit van de teelt, eisen v.w.b. de verkoop van de teelt, en m.n. eisen v.w.b. de veiligheid van de landbouwgrond en  opstallen. Gedacht moet worden aan een soort bunker. Met andere woorden: niet iedereen kan waar dan ook gaan telen. Het zal uitsluitend op daartoe bestemde terreinen kunnen, onder stringente voorwaarden. Als het zover is zal nadere informatie worden gegeven omtrent dit onderwerp” aldus Premier Evelyn Wever-Croes.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *