We praten niet over een Covid-19 virus maar een bikkelharde oorlog!

Is het u niet opgevallen dat Aruba en Curaçao er razendsnel bij waren om hun burgers op te sluiten in hun huizen. Maar ook daarnaast werd er zeer hard gewerkt aan de telecommunicatieverbindingen. Curaçao ging als grootste eiland zelfs een stap verder want daar worden de burgers DAG en NACHT opgesloten gehouden in hun huizen en dat wordt dan ook nog eens “Shelter in Place” genoemd, een uitdrukking vanuit de oorlog!

Wacht, oorlog! Even wat hoofdartikelen van de laatste maand:

“VN Veiligheidsraad: Rusland veroordeelt de VS Pogingen om Covid-19 te gebruiken om de militaire druk op Venezuela te verhogen”

Bron: Albaciudad Orinocotribune 29 april 2020

“De VS heeft geen oorlog in Venezuela nodig. Hard Hitting Editorial gericht op Trump”

Bron: Pittsburgh Post Gazette

“Ondanks het Beleg, controleert Venezuela het Coronavirus”

Bron: Maria Paez Victor, counterpunch 25 april 2020

“Nederlandse Oorlogsschepen naar de caribische zee – voor Coronahulp of oorlog?”

Bron: Redactie Handsoffvenezuela-NL, 25 april 2020

“Nederlandse Betrokkenheid bij de Oorlog tegen Venezuela.”

Bron: Openbaar archief 2020-04-18 

“Amerika roept al haar burgers terug verblijvend in Venezuela!”

Bron: Amerikaanse consulaat 27-04-2020

“Pompeo urges end to overflight rights for Iran airline flying to Venezuela”

Bron: WASHINGTON (Reuters) – U.S. Secretary of State Mike Pompeo April 30 2020

Het meest opmerkelijke hoofdartikel is wel:

“Cuba en China en Venezuela sturen Medische Hulp – Nederland, Engeland, Frankrijk en de VS sturen Oorlogsschepen.”

Bron: Openbaar archief 2020-04-15

De Karel Doorman (zie wapen schema) zou volgens de papieren medische hulp en goederen komen brengen. Duidelijk werd op 30 april dat er verdacht veel groot materieel het land op gereden werd. Opmerkelijker was dat het schip kort aan land was en snel weer open zee opzocht!

Vanuit bronnen uit Venezuela (in de militaire hoek) werd duidelijk dat Venezuela samen met Rusland, Cuba en China de 3 eilanden voor hun kust in het vizier heeft! Dat wil zeggen, bij elke actie van de kant van onze eilanden zal men gaan antwoorden!

“Shelter in Place” snapt u nu dat we in een oorlog zitten?

Dat het duidelijk NIET om Covid-19, vluchtelingen of voorbereiding van het komend orkaan seizoen gaat, is overduidelijk. Uit Nederland kwam de melding binnen dat de Nederlandse soldaten, hier gelegen, bezig zijn met drone vluchten en dat oudgedienden in Nederland zich moeten melden om gedropt te worden hier op onze eilanden!

-Waarvoor al die soldaten die er al zijn en zijn opgeroepen?

-Waarom drones voor 2 corona patiënten?

-Waarom plotsklaps de Amerikaanse medici die zich hier verraadden door onzorgvuldig te zijn met de testgegevens. Duidelijk was dat een groot deel GEEN werkelijk medisch personeel was maar Amerikaanse legereenheden met eventueel medische kennis. Onder die cover dacht men hier te komen.

Dat verklaart de “Shelter in Place” en het gehele “nummerborden farce” om ons weg te houden van zaken die we niet mogen zien, laat staan weten! Overduidelijk en zelfs bewezen zien we bij heer Rhuggenaath en zijn experts dat ze dagelijks beloftes doen waarvan niet een belofte nagekomen wordt! Hetzelfde zien we bij de vele tegenstrijdige verklaringen van heer Gerstenbluth. Alles wijst erop dat zij dagelijks voorgekauwde opdrachten krijgen wat ze moeten zeggen. Leugens of niet, de oorlog moet afgedekt worden.

Een ander voorbeeld: Terwijl Nederland haar grenzen gaat openen voor toerisme, gaat onze epidemioloog zeggen dat toerisme nog jaren kan duren!! Ja, hij weet dat we in een oorlog zitten met nog geen einde!

11 mei zouden we ons weer normaal kunnen gaan bewegen! VERGEET HET MAAR want net voor die tijd gaat de grote legermacht de eilanden overnemen onder Marcial Law!

We zijn in oorlog zoals Venezuela al aangegeven heeft en de ABC eilanden zijn de target.

We willen het niet zien en mogen het niet weten.

Laten we hopen dat er een oplossing gaat komen maar als ik de berichten uit de Venezolaanse defensie hoor, is er geen praten meer bij en zijn wij de 3 eilanden die hen verraden hebben en de vijand steunen!

John H Baselmans-Oracle

Dokterstuin 237

We’re not talking about a Covid-19 virus but a tough war!

Didn’t you notice that Aruba and Curaçao were there to lock their citizens in their homes. But also very hard work on the telecommunications connections. Curaçao even went one step further as the largest island because that’s where the citizens are kept locked up in their homes day and that is called ” Shelter in Place an expression from the war!
Wait, war! Some headlines of the last month:

“UN Security Council: Russia condemns the US attempts to use Covid-19 to increase military pressure on Venezuela”
Source: Albaciudad Orinocostands April 29, 2020

” The US doesn’t need a war in Venezuela. Hard Hitting Editorial focused on Trump “
Bron: Pittsburgh Post Gazette

“Despite the Siege, Venezuela controls the Coronavirus”
Bron: Maria Paez Victor, counterpunch 25 april 2020

” Dutch War ships to the caribbean sea – for Coronahulp or war?”
Source: Editorial Handsofvenezuela-NL, 25 April 2020

” Dutch Engagement in the War against Venezuela.”
Source: Public Archive 2020-04-18

” America calls all its citizens back staying in Venezuela!”
Source: American consulate 27-04-2020

“Pompeo urges end to overflight rights for Iran airline flying to Venezuela”
Bron: WASHINGTON (Reuters) – U.S. Secretary of State Mike Pompeo April 30 2020

The most remarkable article is:
” Cuba and China and Venezuela send Medical Help – Netherlands, England, France and the US send warships.”
Source: Public Archive 2020-04-15

The Karel Doorman (see weapon schedule) would bring medical help and goods according to the paper. It was clear on April 30 that there was a lot of large equipment being driven into the country. It was more noticeable that the ship was short on land and quickly looked up the open sea again soon!

From Venezuela sources (in the military corner) it became clear that Venezuela together with Russia, Cuba and China, has the 3 islands off their coast! That is to say, every action on the side of our islands will be answered!

“Shelter in Place” do you understand that we’re in war?
The fact that it is clearly NOT about Covid-19, refugees or preparation for the upcoming hurricane season is obvious. From the Netherlands, the report came in that the Dutch soldiers, located here, are working on drone flights and that old servants in the Netherlands should report to be dropped here on our islands!

– What all those soldiers that are already there and been called for?
– Why drones for 2 corona patients?
Why suddenly the American medics who betrayed themselves here by being careless with the test data. Clearly, a large part was NOT real medical staff but American army units with possibly medical knowledge. Under that cover people thought they’d come here.

That explains the ” Shelter in Place ” and the entire ” license plates farce ” to keep us away from things we can’t see, let alone know! Obviously and even proven we see Lord Rhuggenaath and his experts that they make daily promises that are not fulfilled! We see the same in the many contradictory statements by Mr Gerstenbluth. Everything indicates that they get pre-chewed assignments daily what to say. Lies or not, the war must be covered.

Another example: While the Netherlands will open its borders for tourism, our epidemiologist will say that tourism can last years!! Yes, he knows we are in a war with no end yet!

May 11th we could move back to normal! Forget it because just before that time the great army will take over the islands under Marcial Law!

We are at war as Venezuela has already indicated and the ABC islands are target.
We don’t want to see it and we can’t know.

Let’s hope there will be a solution but when I hear the messages from Venezuelan defense, there will be no more talk and we are the 3 islands that betrayed them and support the enemy!

John H Baselmans-Oracle

Didn’t you notice that Aruba and Curaçao were there to lock their citizens in their homes. But also very hard work on the telecommunications connections. Curaçao even went one step further as the largest island because that’s where the citizens are kept locked up in their homes day and that is called ” Shelter in Place an expression from the war!
Wait, war! Some headlines of the last month:

“UN Security Council: Russia condemns the US attempts to use Covid-19 to increase military pressure on Venezuela”
Source: Albaciudad Orinocostands April 29, 2020

” The US doesn’t need a war in Venezuela. Hard Hitting Editorial focused on Trump “
Bron: Pittsburgh Post Gazette

“Despite the Siege, Venezuela controls the Coronavirus”
Bron: Maria Paez Victor, counterpunch 25 april 2020

” Dutch War ships to the caribbean sea – for Coronahulp or war?”
Source: Editorial Handsofvenezuela-NL, 25 April 2020

” Dutch Engagement in the War against Venezuela.”
Source: Public Archive 2020-04-18

” America calls all its citizens back staying in Venezuela!”
Source: American consulate 27-04-2020

“Pompeo urges end to overflight rights for Iran airline flying to Venezuela”
Bron: WASHINGTON (Reuters) – U.S. Secretary of State Mike Pompeo April 30 2020

The most remarkable article is:
” Cuba and China and Venezuela send Medical Help – Netherlands, England, France and the US send warships.”
Source: Public Archive 2020-04-15

The Karel Doorman (see weapon schedule) would bring medical help and goods according to the paper. It was clear on April 30 that there was a lot of large equipment being driven into the country. It was more noticeable that the ship was short on land and quickly looked up the open sea again soon!

From Venezuela sources (in the military corner) it became clear that Venezuela together with Russia, Cuba and China, has the 3 islands off their coast! That is to say, every action on the side of our islands will be answered!

“Shelter in Place” do you understand that we’re in war?
The fact that it is clearly NOT about Covid-19, refugees or preparation for the upcoming hurricane season is obvious. From the Netherlands, the report came in that the Dutch soldiers, located here, are working on drone flights and that old servants in the Netherlands should report to be dropped here on our islands!

– What all those soldiers that are already there and been called for?
– Why drones for 2 corona patients?
Why suddenly the American medics who betrayed themselves here by being careless with the test data. Clearly, a large part was NOT real medical staff but American army units with possibly medical knowledge. Under that cover people thought they’d come here.

That explains the ” Shelter in Place ” and the entire ” license plates farce ” to keep us away from things we can’t see, let alone know! Obviously and even proven we see Lord Rhuggenaath and his experts that they make daily promises that are not fulfilled! We see the same in the many contradictory statements by Mr Gerstenbluth. Everything indicates that they get pre-chewed assignments daily what to say. Lies or not, the war must be covered.

Another example: While the Netherlands will open its borders for tourism, our epidemiologist will say that tourism can last years!! Yes, he knows we are in a war with no end yet!

May 11th we could move back to normal! Forget it because just before that time the great army will take over the islands under Marcial Law!

We are at war as Venezuela has already indicated and the ABC islands are target.
We don’t want to see it and we can’t know.

Let’s hope there will be a solution but when I hear the messages from Venezuelan defense, there will be no more talk and we are the 3 islands that betrayed them and support the enemy!

John H Baselmans-Oracle

Share:

8 thoughts on “We praten niet over een Covid-19 virus maar een bikkelharde oorlog!

  1. Het “orakel van Curacao” heeft altijd een eigen kijk op de werkelijkheid.

  2. Dit is onze dorpsgek…..geen enkele positie op Curacao en dat is misschien wel zn probleem…..

   1. Ik vind het nogal een uitspraak om iemand dorpskerk te noemen
    Terwijl hij wel melkgeiten komt.
    Iedereen heeft zn ogen dicht om 6 weken in noodverordening te zijn en 9 uur alles van straat
    Gaat er echt geen lampje branden ???
    Ik weet van anderen dat er snachts overal militairen langs de kust zijn.
    Ook om de virus buigen te houden ?

    Sorry ik vind deze benaming niet gepast want er is weldegelijk iets anders aan de hand hier dan 2 corona gevallen de afgelopen 7 weken

  3. Hij is journalist, kunstenaar en schrijver. Vind hem op FaceBook. Wie bent u dat u deze vraag stelt?

 1. a little bit of BS here, yes an american army ship at the Aruban Port (saw it myself today), has alot to do with the investigation of drug contraband at the venezuelan sea that is linked with the corrupt venezuelan government. Ofc the US are involved,evidence to cut off the head of that bullshit regime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *