Ontwikkeling van het werkloosheidscijfer op Aruba

In april 2020 werd het werkloosheidscijfer geschat op 73.1%. Het werkloosheidscijfer van mannen was dan 77.0% en van vrouwen was 69.6%. Deze cijfers werden geschat aan de hand van, op dat moment, bepaalde risico dienstverbanden op Aruba in verband met COVID-19.
Het werkloosheidscijfer op Aruba heeft zich als volgt ontwikkeld in de laatste vijf jaren:

Per 31 december 2019 stonden in totaal 50,853 dienstverbanden geregistreerd bij de Sociale Verzekeringsbank (SVb) verdeeld onder 24,205 mannen en 26,648 vrouwen. Aan het begin van de COVID-19 periode werden de risicogroepen in beeld gebracht. Onder de risicogroepen vallen alle bedrijven en instellingen geclassificeerd volgens hun risico status
bepaald door SVb normen. Hieronder werd rekening gehouden met de implementatie van de maatregel shelter-in-place. Van de bedrijven en instellingen die worden geclassificeerd als kwetsbare bedrijven, worden het totaal aantal dienstverbanden bepaald. Het betreft in totaal 37,068 dienstverbanden1 (inclusief het overheidspersoneel). Hiervoor werd het bestand van werknemersgegevens van de Sociale Verzekeringsbank gebruikt. Daarnaast wordt geschat dat er 2,000 ZZP’ers (die niet bij de SVb zijn geregistreerd staan omdat ze geen personeel in dienst hebben) ook tot de kwetsbare groep behoren. Samen komen dit neer op 39,068 dienstbetrekkingen die tot de kwetsbare groep behoren. De rest van de bedrijven en instellingen zijn geclassificeerd als niet – kwetsbare instellingen. Het betreft in totaal 13,639 dienstverbanden.

Tabel 2 geeft aan hoe de kwetsbare (risico)groep van 37,068 dienstverbanden in de volgende sectoren worden onderverdeeld.

Aan de hand van bovengenoemd risico groepen wordt een schatting gemaakt van een mogelijk werkloosheidscijfer, indien alle dienstbetrekkingen verloren zullen gaan.
Tabel 3 geeft aan een mogelijk werkloosheidscijfer per april 2020.

Een nieuwe en actuele schatting van het werkloosheidscijfer op Aruba zal binnenkort berekend worden aan de hand van de gegevens van loonsubsidie en van de FASE (Fondo Assistencia Social di Emergencia) en de geregistreerde ontslag gegevens. De FASE gegevens zijn tot heden niet door de DAO ontvangen

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *