Bijgaand doen wij u deze brief toekomen die vanuit de ASHA is verzonden naar minister president en minister van TVS

Aan: Minister President mr. E. Wever-Croes
Minister D.P. Oduber, BSc
CC: Gouverneur A. Boekhoudt
De heer R. Goedhoop, directeur UO AZV
Mevrouw mr. D. Pappers-Lopez Penha, inspecteur-generaal
Ministerie VWS
De heer M. van den Burg, voorzitter Raad van Toezicht, SZA
De heer F. Korver, voorzitter Raad van Bestuur a.i., SZA
Aruba, 5 juli 2020
Excellenties,
Vanuit de Asociacion di Specialista Hospital di Aruba (ASHA) zien wij ons genoodzaakt om als medisch specialisten de
noodklok te luiden. De medisch specialistische zorg voor patiënten loopt op dit moment ernstig gevaar op Aruba.
Het betreft een situatie die al geruime tijd aan de gang is, maar met het ontstaan van de recente brand een
dramatisch dieptepunt heeft bereikt.
Op dit moment is ten gevolge van de ontstane brand en de daarbij vrijgekomen asbest de beddencapaciteit zo
dramatisch gereduceerd dat momenteel de patiënten van alle 8 afdelingen nu op slechts 4 klinische afdelingen liggen.
Hierdoor kan enkel spoedeisende- en levensbedreigende zorg worden verleend. Deze zorg is bovendien suboptimaal
daar er momenteel geen intensive care afdeling is en intensive care behoeftige patiënten opgevangen en behandeld
worden op een reguliere klinische afdeling. Daargelaten dat de maatregelen opgelegd door het nationale crisisteam
in het kader van de Covid -19 pandemie op geen enkele wijze nu kunnen worden opgevolgd.
Het ziekenhuis kan op dit moment daarom geen adequate zorg verlenen aan de eigen Arubaanse bevolking, laat
staan aan toeristen wanneer de grenzen open gaan.
De bouwwerkzaamheden hebben de laatste jaren tot meerdere calamiteiten binnen en rondom het ziekenhuis geleid
waarbij het ons als medisch specialisten keer op keer verbaast dat er vanuit SOGA geen enkel besef is voor de
desastreuze gevolgen die hiermee gepaard gaan voor de gezondheidszorg. Problematiek rondom het koelsysteem,
lekkages met een ondergelopen spoedeisende hulp en als dieptepunt de laatste brand, zijn voorbeelden van het
mismanagement van SOGA, met grote gevolgen voor de patiëntenzorg. Er lijken andere belangen te bestaan welke
letterlijk levens gaan kosten, waarbij het ons een raadsel blijft dat dit door de regering gedoogd lijkt te worden en
dat er niet ingegrepen wordt.
De financiële situatie van het ziekenhuis is al langere tijd zeer penibel, echter door de gebeurtenissen van het
afgelopen half jaar, te weten de ICT hack, de Covid-19 pandemie, de bezuinigingsmaatregelen en nu de recente
brand, lijken de directe cash flow problemen dusdanig op te lopen dat er direct op de werkvloer nog meer tekort is
aan personeel en materialen.
Tenslotte willen wij benoemen dat we ons ernstig zorgen maken over de bezuinigingsmaatregelen die getroffen
worden door de AZV welke de zorg nog meer in gevaar brengen. Deze zijn zonder enige transparantie, ruggespraak
of inbreng van medische zijde genomen en zouden mogelijk op korte termijn financieel voordeel opleveren maar op
langere termijn de gezondheidszorg op dit eiland uithollen en hiermee meer geld kosten.
De gehele gezondheidszorg is in enorm gevaar door enerzijds niet voorziene calamiteiten (zoals de COVID-19
pandemie) en anderzijds calamiteiten die voortvloeien uit een tekortschietend dan wel niet adequaat management
(op micro-, meso- en macro-niveau). Ondanks de herhaaldelijke alarmsignalen vanuit de RvB, de ASHA en
verschillende andere beroepsverenigingen, lijkt het tot op heden alsof de ernst van de situatie niet wordt ingezien.
Evenals de zorgverleners, dragen de UO AZV en de politieke bestuurders persoonlijke verantwoordelijkheid voor de
waarborging van de kwaliteit, veiligheid en continuïteit van de zorg van Land Aruba. Echter, gezien de huidige
omstandigheden kunnen en zullen wij geen verantwoordelijkheid (meer) dragen voor de geleden schade die de zorg
meemaakt en nog zal meemaken. Ondanks alle (opgelegde) beperkingen zullen wij natuurlijk de beste zorg blijven
leveren die wij naar omstandigheden kunnen leveren.
Gezien bovenstaande verzoeken wij u derhalve zeer dringend om een onderhoud met de ministerraad.
Namens de medische staf,
drs. B.H.C. Latour – Lamers
Voorzitter ASHA

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published.